Geen nieuw en duur gemeentehuis! Bijdrage van HLC in de raad.

Dit is de bijdrage van de HLC-fractie in het debat over de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke organisatie in de raadsvergadering van 1 februari 2023 jongstleden:

Voorzitter,

Voor ons ligt het voorstel van het college over onze huisvesting. Een dik pak inmiddels. Een voorstel waar wij als fractie niet echt van op hebben gekeken. Wij hadden een voorstel in gedachten waarin alle scenario’s zouden worden uitgewerkt.


U heeft dat nagenoeg gedaan echter kunnen wij op basis van dit stuk geen enkele juiste keuze maken… Tijdens het afgelopen raadsoverleg werden wij in de gelegenheid gesteld door u om vragen te stellen, vragen die ons meer duidelijkheid gaven over de varianten en summier uitgewerkte scenario’s. Keuzes maken op basis van oude maar ook nieuwe inzichten omtrent onze huisvestingen en de snel veranderende wereld om ons heen.

In het stuk is toegeschreven naar feitelijk maar 1 scenario en dat is nieuwbouw op een nieuwe locatie. Welke keuze mochten wij hierin dan maken? De raad, lees de democratie, de gekozen volksvertegenwoordigers, de belangenbehartigers van onze inwoners, zijn die op een verkeerd spoor gezet door dit college?

Ik refereer graag terug naar de campagne van de verkiezingen, dat was onze start, de basis van de belofte, ik noem het graag onze eigen grondwet. Een verkiezingsprogramma. Een programma en een leidraad die wij gebruiken om de kiezer mee te nemen in de gedachtegang hoe om te gaan met invulling van onze ruimte en ons leven in de brede zin van het woord in onze gemeente. Meenemen en overtuigen , stelling nemen.

Ik neem u mee in een aantal verkiezingsprogramma’s van enkele partijen van ons zittende college:

Gemeentebelangen:
GB wil inzetten op maatschappelijke dienstverlening vanuit bibliotheken en informatiepunten digitale overheid, inwoners kunnen hier op vaste tijden terecht voor hun vragen en opmerkingen. Op deze manier kan men ook sneller in contact worden gebracht met andere maatschappelijke organisaties. Hierdoor ontstaat een breder loket dan nu in de gemeentehuizen geboden wordt. Het is mede door deze ontwikkeling niet meer noodzakelijk dat de gemeente werkt vanuit traditionele gemeentehuizen. GB ziet een scherpe scheiding tussen gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke werkplekken.

PvdA:
In 2018 riep deze partij: Instemmen met een gemeentelijke herindeling op voorwaarde dat de 4 gemeentehuizen open blijven en niet een nieuw huis ergens in de weilanden. In 2022 spreekt ze over; “de gemeente laat zien hoe het kan” , de gemeente dient zelf het goede voorbeeld te geven door inkoop groene energie en eigen vastgoed te verduurzamen. De gemeente loopt voorop met circulair inkopen, duurzaam hergebruik..

Groen Links:
Het Hogeland is in 2045 klimaatneutraal. De gemeente stelt een ambitieus plan op met een routekaart naar een duurzaam Hogeland. In deze routekaart worden concrete maatregelen opgenomen zoals aardgasvrij maken van wijken en gebouwen, klimaatneutraal maken van gemeentelijk vastgoed. Circulair inkopen. GroenLinks is vanwege de unieke landschappelijke kwaliteit van het Hogeland tegen woningbouw in open landschap.. Er staat niks over nieuwbouw, stikstofdruk om te bouwen of bestaande gemeentehuizen geven we aan de markt en die moeten zich er maar mee redden…dat is lekker duurzaam.

VVD:
We zijn tegen een nieuw gemeentehuis, tenzij een nieuw huis een meerwaarde oplevert op het gebied van kostenverlaging (dus geen verhoging). Het is nu nog niet duidelijk welke werkplekfactor de meest wenselijke is maar er is gerekend met 0,5, advies van de OR is in ieder geval 0,7. Wij zijn nu al benieuwd wat de uitkomst zal zijn afgezien van de stijgende rente en nog steeds explosief stijgende bouwkosten, in het slechte scenario rekent u met 15% stijgende bouwkosten op nieuwbouw maar de realiteit is in sommige gevallen al 30%.

Ons eigen verkiezingsprogramma:
Geen nieuw en duur gemeentehuis, de basis op orde door huidige huizen te verduurzamen en conform wet en regelgeving de energielabels op orde. Geen kapitaalvernietiging.

Vanaf de herindeling tot heden:
– College kiest niet voor nieuwbouw en werkt vanuit huidige huisvesting.
– Verkoop gemeentehuis Bedum i.v.m. bezuinigingen en lage bezettingsgraad.
– Door corona werd er meer hybride gewerkt of thuis.
– In 2021 heeft de gemeenteraad u kaders meegegeven en zegt het college toe er een klap op te geven , maar dit is uiteindelijk over de verkiezingen heen getild in 2022.

Toen wist u namelijk al welke keuze er gemaakt ging worden, u zocht alleen nog partners die zich wilden opofferen voor een stoeltje in de coalitie. HLC , nieuwkomer in de democratie met maar liefst 3 zetels (10% van de kiezers) een serieuze kandidaat om eventueel een coalitie mee te vormen. Na het eerste gesprek met ons was het al duidelijk, één vraag en opmerking ging over een nieuw gemeentehuis. Letterlijk hebben wij gezegd dat dit een breekpunt was en is. Einde gesprekken om tot een coalitie te komen met HLC… Of dit de juiste keuze was om de democratie , het volk regeert , te laten zegevieren… Wij respecteren onze kieswet in de realiteit dat hoe je het ook in elkaar knutselt een meerderheid kan en mag regeren.

De politiek komt steeds verder van de inwoners af te staan en dat is onwenselijk maar in onze beleving ook niet onbegrijpelijk. Wij zijn volksvertegenwoordigers die hun stinkende best doen en de kiezer motiveren te gaan stemmen. Als ze dit heeft gedaan lijkt het wel of de kiezer er de eerste 4 jaren niet meer toe doet.

Wij zien de verkiezingsprogramma’s als een soort “grondwet” , als we hier een stelsel hadden als de functie van de eerste kamer ging uw voorstel het niet redden… De eerste kamer toetst namelijk 3 uitgangspunten; Is het voorstel uitvoerbaar,handhaafbaar en conflicteert het niet met de grondwet…. Dit voorstel conflicteert met ons verkiezingsprogramma.

Belofte maakt schuld en die schuld lossen wij graag in voorzitter, de schuld naar onze kiezer. De basis op orde is veel duurzamer dan een nieuw gebouw op een andere locatie. Investeer in mensen en personeel en niet in akkerranden met mooie bloemetjes.

Geen nieuw en duur gemeentehuis!

Het amendement dat we samen met de oppositiepartijen CU, CDA en Lokaal Sociaal hebben ingediend om de verschillende scenario’s voor de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke organisatie en het bestuur nader uit te werken zonder dat daarbij de keuze al vastligt voor nieuwbouw van het gemeentehuis kreeg helaas onvoldoende steun in de raad:

Programmabegroting 2023

Op woensdag 9 November is tijdens de raadsvergadering de Begroting 2023 van de gemeente Het Hogeland behandeld.

Samen met de andere oppositiepartijen CDA, ChristenUnie en Lokaal Sociaal in de gemeenteraad heeft HLC een amendement ingediend om de verhoging van het tarief van de OZB te beperken van 4,9% naar 3,1% en een motie om middelen vrij te maken voor inwoners, verenigingen of maatschappelijke organisaties die door de inflatie en stijgende (energie)kosten in financiële nood terecht kunnen komen.

Lees hieronder de bijdrage vanuit onze fractie:


Hogeland Lokaal Centraal op bezoek bij BBB in politiek Den Haag

Op dinsdag 6 september bracht als afgevaardige van de politieke partij Hogeland Lokaal Centraal (HLC) Arie Molenhuis een bezoek aan BBB waar HLC een bondgenootschap mee heeft.

Na een uiterst hartelijk ontvangst door partijleider Caroline van der Plas met uiteraard een rondleiding door de kantoren van BBB, was er aansluitend een rondleiding bij bijna alle politieke partijen die zetelen in Den Haag en kort bij de voorzitter van de Tweede Kamer.

Ook een bezoek aan de Tweede Kamer mocht niet ontbreken, rond het middaguur werd er afscheid genomen met mooie woorden van Caroline van der Plas. Het was een indrukwekkend bezoek aan BBB in politiek Den Haag.

Arie (HLC) en Caroline (BBB) in de plenaire zaal van de Tweede Kamer

Reactie op het vertrek van Bert Schaap bij HLC

Met verbazing nam Hogeland Lokaal Centraal kennis van het opstappen van raadslid Bert Schaap. HLC herkent zich zeker niet in de vele aantijgingen van de heer Schaap richting de fractie en het bestuur van HLC die hij in de diverse artikelen in de media heeft genoemd en neemt daar afstand van.

Het overstappen van Schaap naar Gemeentebelangen Het Hogeland moest HLC via de media vernemen. Dat is zeer vreemd en tegenover de vele kiezers die op lijst 7 hebben gestemd, nogal beledigend.

Niet Bert Schaap heeft deze raadszetel op eigen kracht gekregen, immers de kiesdeler was 736 stemmen en Schaap heeft ruim 200 stemmen vergaard, met dank aan de verkiezingscampagne van HLC. Door het systeem van voorkeurstemmen en de grote inspanningen door de leden van HLC en de vrijwilligers werd het succes behaald met deze drie zetels inclusief het bondgenootschap met BBB.

Zonder overleg met het bestuur heeft Schaap de zetel na de verkiezingen ingenomen en niet geïnformeerd wat het raadslidmaatschap inclusief tijdbesteding inhoudt. Ook was hij niet bereid om een financiële bijdrage te leveren voor de gemaakte campagnekosten en op enig moment te overleggen met het bestuur.

De fractiewerkzaamheden zijn in overleg bepaald en evenwichtig verdeeld en er is door  fractievoorzitter Van Bruggen meermalen inhoudelijke begeleiding en ondersteuning aangeboden. Er is ook meerdere keren hulp aangeboden door de fractieleden in de  vergaderingen en er was de mogelijkheid om cursussen te gaan volgen, die door de fractie van HLC kon worden vergoed.

Hogeland Lokaal Centraal wenst Gemeentebelangen Het Hogeland veel succes met het nieuwe raadslid en gaat verder met wat het de kiezers heeft beloofd, voor alle inwoners van de gemeente Het Hogeland!

HLC op werkbezoek

Op woensdagmiddag 13-07-2022 is HLC op uitnodiging door de geitenhouderij van Roy Talens & Elsemieke Reiling in Rottum op werkbezoek geweest.

Na een hartelijke ontvangst volgde er een informatieve en enthousiaste rondleiding door het bedrijf. Sinds drie jaar zijn de jonge ondernemers met het bedrijf gestart, met veel zorg en liefde voor de dieren. Het was een goed en leerzaam werkbezoek voor HLC.

© Nathalie Schouten

Aanstelling fractieassistenten

Onze nieuwe fractie in de gemeenteraad van Het Hogeland zal de komende periode geassisteerd worden door twee voormalige kandidaten van ons voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in 2022, namelijk Anouck Schutter en Arie Molenhuis.

Afgelopen woensdag op 13 april hebben ze beiden de overeenkomst voor de aanstelling tot fractieassistent getekend in het gemeentehuis van Uithuizen in het bijzijn van de griffier.

Wij wensen hen beiden veel succes in de komende periode bij het assisteren van onze fractie in de gemeenteraad van Het Hogeland.

De verkiezingsuitslag

Afgelopen maandag 21 maart 2022 heeft het centraal stembureau in Uithuizen de definitieve uitslag van de raadsverkiezingen voor de gemeente Het Hogeland vastgesteld. Wij hebben 2147 stemmen gekregen, 10% van het totaal aantal stemmen. Dit is voldoende om in aanmerking te komen voor 3 raadszetels in de gemeente Het Hogeland. Wij denken zelf dat het BBB bondgenootschap ook heeft bijgedragen aan deze uitslag.

Deze verkiezingsuitslag is voor ons een fantastisch resultaat. Het aantal behaalde raadszetels (3) was voor ons buiten verwachting maar ook de verdeling van de raadszetels onder de kandidaten kwam voor ons onverwacht. Maar liefst 2 kandidaten van Hogeland Lokaal Centraal, namelijk Anouck Schutter (4) en Bert Schaap (10) kregen meer stemmen dan de voorkeursdrempel van 186 stemmen, respectievelijk 270 en 227 stemmen. Beide voorgenoemde kandidaten hebben daarna tijd gekregen om na te kunnen denken over deze verkiezingsuitslag en de keuze tot het aanvaarden van de benoeming tot gemeenteraadslid.

Lijstduwer Bert Schaap heeft na beraad besloten om de benoeming te aanvaarden. Maar Anouck Schutter heeft besloten om van het raadslidmaatschap af te zien, voor haar reactie is onderstaand artikel te raadplegen:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/907177/anouck-schutter-20-bedankt-voor-raadslidmaatschap-het-hogeland-voel-me-overvallen

Nico Werkman heeft zich als nummer 2 van onze kandidatenlijst bereid gevonden om deze plek in te nemen als gemeenteraadslid. Dat betekent dat de kandidaten die voor ons zitting zullen nemen in de gemeenteraad van het Hogeland zullen zijn:

  • Rolf van Bruggen
  • Nico Werkman
  • Bert Schaap

Wij willen de kiezers bedanken voor het vertrouwen dat zij aan ons hebben gegeven. Wij gaan voor de komende 4 jaar met deze nieuwe fractie proberen om dit goede resultaat te verzilveren in beleid wat de inwoners van de gemeente Het Hogeland ten goede komt.